• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag dan aan ons!

Wanneer krijg ik met de Wkb te maken?
Op 1 januari 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken met een laag risicoprofiel. Je kunt echter al eerder gevraagd worden om te werken volgens de nieuwe wetgeving. 10% van de bouwwerken in gevolgklasse 1 dienen tot januari 2023 als proefproject.
 
Voor welke gebouwen geldt de Wkb?
Vanaf 2023 geldt de Wkb voor bouwwerken met een laag risicoprofiel (gevolgklasse 1). Dit zijn onder andere woonhuizen, vergunningsplichtige verbouwingen en kleine bedrijfspanden. De verwachting is dat voor grotere en meer risicovolle bouwwerken de Wkb in 2025 in werking treedt.

Let op! Ondanks dat de Wkb in eerste instantie alleen een andere werkwijze betekent voor eenvoudige gebouwen, gaat de verandering van de aansprakelijkheid vanaf 2023 voor alle bouwwerken gelden.

Wat betekent de Wkb voor mij als installateur of dakdekker?
Ook onderaannemers moeten adviezen vastleggen, onderbouwen dat is voldaan aan het Bouwbesluit 2012 en aantonen dat systemen werken. De kwaliteitsborger en de aannemer zullen jou vragen om informatie aan te leveren en de kwaliteitsborger toets tevens de werkzaamheden van onderaannemers.

De definitie van een onderaannemer volgens het woordenboek is: een persoon of organisatie die in opdracht van een aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs. In de bouw zijn dit vaak: installateurs en installatiebedrijven, dakdekkers, gevelbouwers, glaszetters, stukadoors, gespecialiseerde zzp'ers.

Waarom biedt Ubbink WKB SERVICES aan?
Vooruitlopend op de officiële ingangsdatum van de Wkb, start Ubbink met WKB SERVICES. Dit zijn extra (betaalde) services voor aannemers en installateurs die jou in staat stellen een dossier op te bouwen en te voldoen aan de Wkb-eisen.
De adviezen - die onderdeel zijn van de geboden services - worden gecontroleerd door PlanGarant. PlanGarant is een onafhankelijke kwaliteitsborger, gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouwprojecten. PlanGarant voert – indien gewenst - ook inspecties uit op de bouwplaats en een opleverinspectie waardoor je een compleet Wkb-dossier kunt overhandigen.

Waarom wil ik nu al gebruikmaken van de WKB SERVICES van Ubbink?
De Wkb wordt in 2023 ingevoerd, maar in essentie verandert de wet niet de bouwpraktijk. De grootste veranderingen hebben betrekking op het toezicht en de aansprakelijkheid. Ook nu moet er gebouwd worden volgens het BouwBesluit 2012. Ook nu moet je kwaliteit leveren. Daarnaast: iedereen wil faalkosten voorkomen. Ubbink adviseert en begeleidt je, zodat jij de kwaliteit aan kunt tonen en faalkosten kunt vermijden.

De periode tot 2023 is bovendien een mooie tijd om ervaring op te doen met de Wkb. En je te onderscheiden. Dat doe je door adviezen en plannen te documenteren en je werkzaamheden te laten toetsen. Zo wordt het bouwproces inzichtelijk en raak jij thuis in de Wkb. Wij waarderen de stappen die jij zet en geven je een langere garantietermijn op de oplossingen van Ubbink.

Welke rol speelt de gemeente na invoering van de Wkb?
De rol van de gemeente wordt kleiner bij eenvoudige bouwwerken. De gemeente verleent wel de vergunning, maar houdt geen toezicht op de bouw. Het technische toezicht wordt een taak van de kwaliteitsborger. Wel controleert de gemeente of de bouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. Bij de gereedmelding van het bouwwerk ontvangt de gemeente van de opdrachtgever het opleverdossier inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger. De gemeente toetst vervolgens of aan de formaliteiten is voldaan.

Wat is de rol van de kwaliteitsborger?
Eenvoudig gezegd ziet de kwaliteitsborger erop toe dat de opdrachtgever (klant) het gebouw krijgt dat hem is beloofd. Om dat te waarborgen is hij bij alle stappen van het bouwproces betrokken. De kwaliteitsborger toetst en controleert tekeningen en adviesrapporten. Tijdens de bouw houdt hij toezicht op de kwaliteit. En, bij oplevering, verklaart hij dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen.

In welke fase van het bouwproces schakel je de kwaliteitsborger in?
Bij de vergunningsaanvraag moet de opdrachtgever – bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of particuliere opdrachtgever - aangeven wie de kwaliteitsborger is en welk toetsingsinstrument gehanteerd wordt. Wil je als aannemer adviezen laten valideren dan kan dat al in de planningsfase. Ubbink biedt hiervoor WKB START aan.

Is de kwaliteitsborger onafhankelijk?
Ja, de kwaliteitsborger is onafhankelijk. Hij bewaakt namens de opdrachtgever het bouwproces en de uitvoering. Wettelijk is bepaald dat de kwaliteitsborger op geen enkele manier betrokken mag zijn bij het bouwproces dat hij toetst. De kwaliteitsborger kan door de opdrachtgever ingeschakeld worden, maar ook door de aannemer of architect. Ook dan geldt dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij het bouwproject of het ontwerpplan.

Kan ik het Ubbink-advies laten toetsen door een andere kwaliteitsborger?
Ja, dat kan. En, het zal in de praktijk ook gebeuren. De WKB SERVICES zorgen ervoor dat jij een Wkb-dossier kan opbouwen. Wij helpen je daarbij tegen een aantrekkelijke prijs. Wil je alleen advies inwinnen, dan staan we als altijd voor je klaar. Ons advies is gratis. Je betaalt uitsluitend als je gebruikmaakt van de toetsing van het advies (WKB START), de controle op de bouwplaats (WKB CHECK) en de controle bij oplevering (WKB COMPLEET). Voor deze toetsing kan je een andere kwaliteitsborger inschakelen. Deze moet onafhankelijk zijn en werken met een goedgekeurd toetsingsinstrument.
Daarnaast kan de kwaliteitsborger die door de opdrachtgever is aangesteld met een ander instrument werken dan PlanGarant. Deze kwaliteitsborger zal jou vragen om documentatie, deze informatie controleren, je werkzaamheden op de bouwplaats inspecteren en bij ingebruikname van het gebouw de systemen testen. Deze informatie verwerkt de kwaliteitsborger in het opleverdossier.

Wat kosten de WKB SERVICES van Ubbink?
Ubbink advies is gratis.
WKB START kost € 100,00.
De kosten voor WKB CHECK en WKB COMPLEET worden op basis van de aanvraag bepaald. Het is onder andere afhankelijk van de grootte van het project.

Heb ik garantie op de WKB SERVICES van Ubbink?
Bij Ubbink advies en WKB START ontvangt u standaard 2 jaar productgarantie.
Bij WKB CHECK en WKB COMPLEET ontvangt u 15 jaar productgarantie, met uitzondering van rookgasafvoer, hierop ontvangt u 10 jaar productgarantie.

Wordt vanuit de Wkb ook eisen gesteld aan de kwaliteit van het gebruikte materiaal?
Ja en nee.
De Wkb regelt het toezicht op de bouwkwaliteit met als doel dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt die hij/zij mag verwachten. De eisen die aan materialen worden gesteld (bijvoorbeeld t.a.v. brandveiligheid) zijn in andere wetgeving en normeringen opgenomen. Denk aan CE-markering, KOMO, NEN, NPR en BRL’s. Zoals het straks geregeld is, ziet de Wkb er strenger op toe dat volgens het Bouwbesluit 2012 wordt gebouwd, hierin wordt verwezen naar bijvoorbeeld de NEN-eisen. Dus ja, er worden eisen gesteld aan de materialen zoals dat nu ook al het geval is, maar deze eisen zijn opgenomen in andere wetgeving en worden in de Wkb niet nader gespecificeerd.

Moeten certificaten ook opgenomen worden in het opleverdossier?
Een volledig opleverdossier bevat de rapportages van de kwaliteitsborger, de tekeningen, berekeningen van het bouwwerk en de installaties én een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Daarnaast moeten installateurs en bouwers informatie aanleveren die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Het is dus van belang om alles goed te documenteren, certificaten zijn daar onderdeel van.

Meer informatie