• Energie

  Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

 • Ventilatie

  Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

 • Bouw

  Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Daardoor mogen alleen vakbekwame monteurs en installatiebedrijven werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

Monteurs moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO, bedrijven over een BRL-certificaat. Daarnaast komt er een meldingsplicht voor onveilige installaties.

Iedereen die de cv-installatie inspecteert, installeert en onderhoudt moet in het bezit van een Bewijs van Vakmanschap CO. Wie daar niet aan voldoet is na 1 april 2022 strafbaar.

Aanleiding
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was de aanleiding om de eisen voor het werken met gasketels flink aan te scherpen. Uit dat onderzoek bleek dat 46% van de koolmonoxide-ongevallen direct verband hielden met de cv-installatie, met tientallen doden tot gevolg. Opvallende conclusie in het rapport was dat bij het merendeel van de ongelukken de ketel goed onderhouden was en dat onveilige situaties ontstonden door onkundige aanleg en reparaties. Soms ook door de bewoners zelf.
Doel van de Gasketelwet is om het aantal ongevallen door koolmonoxide tegen te gaan. De certificeringsregeling voor gasgestookte installaties is een paragraaf in het Bouwbesluit 2012 en - vanaf 2022 - onderdeel van de het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Certificering
De certificeringsplicht geldt voor monteurs en installatiebedrijven:
 • Installatiemonteurs ontvangen een Bewijs van Vakmanschap CO door het goed afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Dit is een persoonlijk bewijs
 • Bedrijven moeten een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 certificaat behalen.
Eisen voor certificering
Monteurs ontvangen een Bewijs van Vakmanschap CO wanneer zij:
 • alle noodzakelijke vakmatige handelingen kunnen verrichten;
 • inzicht hebben in de keten van factoren en oorzaken;
 • inzicht hebben in de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten;
 • bekend zijn met ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes en gebruiksadviezen kunnen geven;
 • bekwaam zijn om CO-melders te plaatsen en testen.
Bedrijven die werken aan verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW moeten zich laten certificeren voor één of meer van de volgende deelgebieden:
 1. Het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
 2. Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
 3. Het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
 4. Het inbedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.
Gecertificeerde installateurs en bedrijven komen in een database, zodat de consument kan nagaan of de installateur alle vereiste papieren heeft.

Overgangsregeling
Monteurs en bedrijven hebben - vanaf de invoering van de Gasketelwet – anderhalf jaar de tijd om zich te certificeren. Dat betekent dat zij vanaf 1 april 2022 moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO of een CO-certificering. Beschik je niet over de vereiste papieren én sleutel je aan de gasverbrandingsinstallatie dan ben je strafbaar. Dat geldt ook voor particulieren.
<kader>
Ben je voor 1 oktober 2020 getoetst en geslaagd voor het vakmanschap CO, dan krijg je een eenmalige verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs. Dit bewijs blijft geldig tot 1 oktober 2025. Monteurs ontvangen een aangepast Bewijs van Vakmanschap, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Meldingsplicht onveilige installaties
Naast de certificering komt er een meldingsplicht voor onveilige installaties. De installatie is onveilig als er hogere concentraties dan 20 ppm gemeten worden in de opstellingsruimte. Ketels die te hoge percentages koolmonoxide uitstoten, moeten worden uitgeschakeld en gemeld worden.
Zijn de werkzaamheden aan de gasketel, luchttoevoer en rookgasafvoer afgerond, dan mag de installatie weer in gebruik genomen worden, mits:
 • de CO-concentratie in de opstellingsruimte onder de 5 ppm is; en
 • de hoeveelheid koolmonoxide in de verbandingsgassen – in een gesloten toestel – niet boven de 400 ppm uitkomt; of
 • de hoeveelheid koolmonoxide bij een open toestel met afvoer niet boven de 200 ppm uitkomt.
Rookgasafvoer
Voor het functioneren van de cv-ketel zijn de aan- en afvoer van essentieel belang. De eisen die aan de rookgasafvoer worden gesteld zijn beschreven in NEN 7203. Het Nieuwe Beugelen is opgenomen in de NPR 3378-46.

Waar jij rekening mee moet houden ten aanzien van de rookgasafvoer, hebben we beschreven in de Whitepaper rookgasafvoer. 
 

Meer informatie